Ronden nr 1 2019

Krönika Fredrik Sund Infektioner är spännande! Infektioner är spännande! Inget ont om alla andra verksamheter somhjälper nya liv till världen, försöker ordna till skador eller rätta till när kroppen löper amok, men det är något speciellt med att använda olika antibiotika tillsammans med kroppens eget immunförsvar för att bekämpa alla de bakte- rier, virus och parasiter som ställer till pro- blem för oss människor. En ständigt pågående kampmellan de onda och de goda. Infektioner är dessutomnågot somdrab- bar alla människor; unga, gamla, friska och sjuka, och är enmycket vanlig orsak till att patienterna behöver inneliggande vård. Visste ni till exempel att en tredjedel av alla patien- ter på sjukhuset står på antibiotika eller har en infektionsdiagnos? Och att en tredjedel av alla vårdskador somuppkommer är vårdrela- terade infektioner? Det krävs alltså att vi alla har en ordentlig kunskap omhur infektioner uppkommer och sprids för att vi ska kunna förebygga dessa och bedriva en god och säker vård. Och egentligen är det inget komplice- rat vi pratar om– basala hygienrutiner och frekventa klädbyten räcker långt och sparar både pengar ochminskar antalet infektions- sjukdomar! I likhet med många andra områden har denmedicinska utvecklingen gått hastigt framåt även inom infektionsmedicin, men inom vårt område har vi enmotståndare som snabbt anpassar sig till våra knep och utveck- lar resistens mot våra olika antibiotika. Upp- skattningsvis dör ca 33 000 patienter årligen inomEU på grund av resistenta bakterier. Det motsvarar en större flygkrasch var tredje dag! Det är förstås en kamp som vi aldrig kom- mer att vinna – bakterier och virus har fun- nits långt före människan och kommer även att finnas efter oss –men det finns ett pålit- ligt sätt att skaˆa sig ett hållbart försvar mot många sjukdomar så att man inte ens behöver bli sjuk: vaccination! Ingenmänsklig åtgärd har räddat så många liv som vaccinationer. När detta skrivs är vi mitt uppe i den årliga in- fluensaepidemin och trots problemmed vac- cintillgång är det glädjande nog fler som vac- cinerat sig i år än tidigare år. Det innebär att vi minskar risken för oss själva att bli sjuka, men framför allt medför det även enminskad smittspridning till alla de patienter som inte kan vaccinera sig och riskerar allvarlig sjuk- dom! Jag hoppas att jag med dessa ord har övertygat er om att infektioner verkligen är spännande, men också att vi alla måste hjälpas åt på olika sätt i kampen för en framgångsrik infektionssjukvård! Fredrik Sund är verksamhetschef för infektionssjukdomar ”Ingen mänsklig åtgärd har räddat så många liv som vaccinationer” B POSTTIDNING AVS. Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=