Ronden nr 1 2019

EKONOMI Akademiska sjuk- husets underskott försäm- rades under 2018 succes- sivt från minus 60 miljoner kronor efter februari, minus 200 miljoner kronor i juli, minus 300 miljoner kronor i november, till ett slutgiltigt resultat på minus 377 miljoner kronor. –Läget försämrades snabbt i december, främst beroende på ökade kostnader för inhyrd personal och för köpt vård. Året har präglats av ett ansträngt vårdplatsläge, som främst beror på en underliggande brist på sjuksköterskor, vilket har på- verkat slutenvårdsproduktio- nen negativt, säger sjukhusets ekonomidirektör Bo Ström- quist. Ansträngningar har gjorts för att säkerställa en så optimal produktion sommöjligt trots läget. Inomöppenvården har den planerade nivån överträf- fats, samtidigt somden produ- cerade slutenvården inte nått planerad nivå. Det har inte gått att matcha den bristande pro- duktionenmed omedelbara kostnadsanpassningar, vilket förklarar den ekonomiska ut- vecklingen under året. Sjukhuset har lämnat ett bud- getförslag för 2019 som innebär ett av Region Uppsala godkänt underskott på 100miljoner kronor, samt en samlad pro- duktion som är i nivå med 2018. Sjukhuset genomför nu åtgär- der som ska minska kostna- derna med 150miljoner kronor under 2019. Åtgärder motsvarande cirka 100miljoner kronor har arbe- tats in i verksamhetsområdenas budgetar, vilka har fastställts av sjukhusdirektören. –Det handlar framför allt om ett mer eˆektivt utnyttjande av de resurser somfinns, samti- digt somdet görs vissa mindre neddragningar lokalt på olika sätt, säger Bo Strömquist. Ytterligare åtgärder mot- svarande 50miljoner kronor utreds och kommer att påverka berörda verksamhetsområden under första kvartalet 2019. Åtgärder i verksamhetsom- rådenas budgetar ska sam- verkas lokalt i de fall där det bedöms nödvändigt. Ytterligare åtgärder behöver förberedas i syfte att hantera kvarvarande budgetunderskott. – Region Uppsalas ekonomi är mycket ansträngd och ris- kerar att förvärras ytterligare. Det nya styret sätter nu igång en kraftfull omställning för att komma till rätta med proble- men. Både vårdens kvalitet och regionens ekonomi har blivit lidande av enmisslyck- ad arbetsgivarepolitik. Därför är medarbetarsituationen ett prioriterat område för oss blå- gröna, säger regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M). HANNES LJUNGHALL Aktuellt Nytt intranät för Region Uppsala IT Den 14 februari byttes Navet ut till det nya intranä- tet. –Nu får vi en bättre struktur på innehållet som gör det lätt- are att hitta det man söker. Under våren kommer innehål- let även att bli tillgängligt via mobila enheter, säger Pia Olave, chef för enheten för webb och sociala medier på Akademiska sjukhuset. Det nya intranätet kommer liksom Navet att vara en kanal för övergripande information och nyheter som berör en stor del av medarbetarna, och en plats för att hitta kontakt- uppgifter och organisatorisk information. Det utgör även en portal för länkar till viktiga arbetssystem, verktyg och samarbetsplatser. Antalet sidor är färre än tidigare, vilket gör det lättare att snabbt hitta det man söker. –Bättre sökfunktion var ett av de vikti- gaste önskemålen från verksamheten i de för- studier som har gjorts. Tidigare fanns ofta samma information på många olika ställen, vilket gjorde det svårare att få överblick och att få bra trä ar när man använde sökmotorn, säger Pia Olave. En annan viktig funktion, som lanseras längre fram under våren, är att hela inne- hållet blir tillgängligt även via mobiltelefon och iPad. Det gamla intranätet bygg- de på tekniska lösningar som inte längre går att uppdatera och underhålla på det sätt som krävs för att garantera driftsäkerhet och fortsatta utvecklingsmöjligheter. –Nu har vi en plattform som är anpassad för en modern digital miljö. Det innebär också att vi kommer att kunna jobba med löpande förbättringar på ett annat sätt, istället för att samla alltihop till en stor nylanse- ring om fem eller tio år, säger Pia Olave. Den som har synpunk- ter eller frågor om det nya intranätet är välkommen att höra av sig till webben@ regionuppsala.se . 3 RONDEN NUMMER 1 2019 Minusresultat på 377 miljoner Snabb försämring av ekonomin under 2018 BO STRÖMQUIST, EKONOMIDIREKTÖR: Det handlar framför allt om ett mer e›ek- tivt utnyttjande av de resurser som finns. Akademiska sjukhuset genomför nu åtgärder som ska minska kostnaderna med 150 miljoner kronor under 2019. Pia Olave

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=