Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

10

sekotidningen

 februari 2017

Lokföraren Mats Nord-

lund befarar att hans

hjärtproblem och lever-

sjukdom beror på jobbet

i Stockholms tunnelbana.

Nära hälften av en grupp på 20

lokförare som kört underhålls-

tåg sedan 2002 har drabbats av

olika sjukdomar.

–Det är jag som räknat ut det,

sägerMats. Mina gamla kolleger

har drabbats på samma sätt som

jag. Vi har alla arbetat i tunn-

larna i rök från diesellok, svets­

arbeten, sliptåg och makadam­

sugar, i många år. Luften har san-

nolikt varit full av olika farliga

partiklar.

Mats Nordlund har

tidigare varit

fackligt aktiv och skyddsombud,

och har i olika omgångar försökt

påverka olika arbetsgivare att

undersöka luften och ta reda på

hur mycket partiklar som finns

i den. Det har inte alltid tagits

emot positivt.

– Jag har velat ta reda på hur

vårmiljö varit, men det har dröjt.

Jag vet inte varför vi blivit sjuka

och vad i miljön som eventuellt

kan ligga bakom.

–Det finns forskning som vi-

sar att ämnen i dieselavgaser är

skadliga förhälsan, liksomkvarts-

damm och olika metallpartiklar

som mangan och tungmetaller,

säger Mats Nordlund, som inte

längre kan arbeta som lokförare

på grund av sin sviktande hälsa.

I dag är hanstins, stationsinspek-

tör, på Hammarbydepån.

Förra året genomförde Struk-

ton mätningar av kvartsdamm

i tunnlarna. Mätningarna gjor-

des av en arbetsmiljöingenjör på

Previa, och visade inga förhöjda

halter. Nya föreskrifter från Ar-

betsmiljöverket kom förra året.

Kristian Hammarberg,

region-

chef för Strukton i Stockholm,

säger att mätningarna kom till

som en följd av personalens oro

för arbetsmiljön.

–Vi tar självklart den oron på

allvar. Ingen somarbetar hos oss

ska drabbas av ohälsa på grund

av arbetsmiljön. Vi har gjort mät-

ningar och ska fortsätta göra det

under våren i år. Exakt vad vi ska

mäta är inte bestämt, de berörda

i personalen och skyddsombud

ska varamed och bestämma det,

säger Kristian Hammarberg.

Vad som blir nästa steg i pro-

cessen beror på vad mätning-

arna visar.

Om det visar sig att ni måste

vidta åtgärder som att byta ut

maskiner, vad gör ni då?

–Vi har redan diskussioner

med SL om den gamla maskin-

parken. Det är vårt ansvar att se

till att maskinerna inte skapar

ohälsa. Vi har också köpt in fler

fläktar till tunnlarna, säger Kris-

tian Hammarberg.

Han säger också att all berörd

personal erbjudits enhälsounder-

sökning av lungorna förra året i

sambandmed att kvartsdammet

mättes. Vart tredje år erbjuds alla

en hälsoundersökning.

Många som arbetat länge är

sjuka. Hur ser du på det?

– Jag vet inte omdet är en stör-

re andel sjuka hos oss än i andra

verksamheter. Men den somsom

vill kan få en hälsoundersökning.

Absolut.

Karin Lindgren Strömbäck

A

aktuellt

”Dålig luft har

gjortmig sjuk”

SJ satsar på pålitligare scheman

Omkomi grävare

n

En 66-årig man omkom i en

arbetsplatsolycka då hans gräv-

maskin föll 20meter i en bergtäkt

utanför Örebro. Mannen arbeta-

de för en underentreprenör till

NCC som driver Eker Grustag

Ballast där olyckan inträffade.

Polisenutreder olyckansomar-

betsmiljöbrott ochvållande till an-

nansdöd, ett standardförfarande

viddödsolyckor.Olyckanär också

anmäld till Arbetsmiljöverket.

Mattias Dahlgren

foto: karin lindgren strömbäck

De senaste sju åtta åren

har schemaändring med

kort varsel blivit ett akut

problem för lokförare

och ombordpersonal på

SJ. En ny modell testas

nu i Göteborg.

Ombordpersonal och lokförare

har hittills haft fasta månads-

scheman för ett år i taget. Men

under senare år har alla änd-

ringar i princip kullkastat pla-

neringen.

–Det har blivit ett akut pro-

blem. Nu ska vi istället testa tre-

månadersscheman för alla, även

vikarier, säger Erik Johannes-

son.

Under pilotprojektet ska alla

kända händelser bakas in i för-

väg, sombanarbeten och utbild-

ningar. På så sätt ska schemat bli

mer stabilt och förhoppningsvis

inte ändras med kort varsel.

–Det är första gången vi provar

detta och i april får vi facit omdet

fungerat som tänkt.

–Om modellen fungerar ska

det inte varamer än enstaka änd-

ringar.

Karin Lindgren Strömbäck

lokföraren

Mats

Nordlund misstänker

att det är partiklar i

luften i tunnelbanan

som har gjort honom

och många kolleger

sjuka.