Previous Page  12 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 44 Next Page
Page Background

12

sekotidningen

 februari 2017

Rapporteringssystemet

för fordonsskador på

pendeltågen har haft

stora brister sedan MTR

tog över pendeltågstrafi-

ken i mitten av december

2016. Risken har varit

stor att tåg med defekter

rullat på spåren.

Lokförare och tågvärdar vågar

inte lita på systemet. Och skydds-

ombuden anser att felet är så all-

varligt att de begärt attMTR vid-

tar åtgärder i enlighet med ar-

betsmiljölagen.

–Det påverkar säkerheten att

fordon inte lagas. Det är oaccep-

tabelt, skriver skyddsombuden i

sin anmälan.

Skyddsombuden kräver

även att

personalen får utbildning i det

nya rapporteringssystem som

MTR infört, och att det görs an-

vändarvänligt.

–MTR har svarat på skydds-

ombudens begäran, men det sva-

ret är inte tillfredsställande, sä-

ger Cecilia Hansson, lokförare

och skyddsombud för Seko Lok

Pendeln påMTR. Vi har krävt ett

förtydligande av MTR.

MTR:s trafikchef Dag Lo-

krantz-Bernitz säger att han ser

allvarligt på bristerna i rappor-

teringssystemet, men han anser

att de största problemen redan

är åtgärdade.

–Nu återstår främst

att göra

systemet mer användarvänligt.

Jag vill att personalen ska ha väl

fungerande arbetsverktyg. Per-

sonalen ska få utbildning och vi

tillsätter en utvecklingsgrupp där

bland annat skyddsombuden ska

vara med, säger Dag Lokrantz-

Bernitz.

Skyddsombuden vill

dock att

MTR ytterligare förtydligar vad

företaget tänker göra för att för-

stärka systemet. Enligt Cecilia

Hanssonhar företaget inte besva-

rat alla frågor sombeskrivs i fram-

ställan, men hon kan inte gå in i

detalj på vad somsaknas eftersom

det pågår en dialog medMTR.

–Det är oerhört viktigt att det

går att lita på att det vi rappor-

terar in kommer till verkstaden

så att det blir åtgärdat. Efter att

MTR tog över trafiken har det

känts osäkert när vi rapporterat

in ett fel i systemet, man visste

inte om rapporten kom till rätt

mottagare och om tåget kom till

verkstad för åtgärd, säger Ceci-

lia Hansson.

Enligt Dag Lokrantz-Bernitz

harMTR säkerställt att samtliga

rapporter kommer fram genom

att manuellt hantera de som fast-

nar i rapporteringssystemet.

Det finns två sätt

att rapportera

fel. Dels via en app på en digital

läsplatta, dels via telefon.

De allvarligaste felen ringer

personalen in till den operativa

centralen, POC.

Sedan starten 11 december har

MTR genomgått två revisioner,

dels av SL somhandlat upp pen-

deltågstrafiken, dels av Trans-

portstyrelsen. I mitten av febru-

ari kommer Transportstyrelsen

med sin rapport.

När detta skrivs har skydds-

ombuden ännu inte fått svar på

sitt krav om förtydligande.

Karin Lindgren Strömbäck

Ett 30-tal städare och

klottersanerare på Stock-

holms pendeltåg strejka-

de strax före jul. Anled-

ningen är missnöje med

villkoren när de gått över

till en ny arbetsgivare.

Den 11 december tog MTR över

pendeltågstrafiken i Stockholm.

För städning ochklottersanering

anlitadesunderentreprenörenRe-

neriet, somtogöver cirka 200 stä-

dare som tidigare arbetat för ISS

och Stockholmståg.

Men starten har varit skakig,

och många av de villkor och för-

måner somstädarna tidigare haft

försvann vid övergången.

Den 22 december utbröt

därför

en strejk bland städarna.

–Efter en stund fick vi till ett

möte med ledningen på Rene-

riet och med personalchefen på

MTR, säger Rainer Andersson

från Pendelklubbens förhand-

lingsorganisation.

–Det var ett väldigt positivt

möte för nu kom allt fram som

inte fungerade. De lyssnade och

har lovat att återkommamed svar

på de krav som ställdes.

Bland kraven återfinns SL-kort

som tjänsteförmån, personliga

larm vid ensamarbete, fria läke-

medel och ledighet vid läkarbe-

sök, förmånerman tidigare haft.

Dessutom är det problem med

schemaläggning och med att få

ut arbetskläder.

–Det finns fortfarande folk

som

arbetar utomhus som bara har

sommarbyxor och ännu inte fått

mössor och handskar. Men det

städarna, de somär sämst betalda,

nog är mest upprörda över är att

de blivit avmedSL-kortet,medan

vi som jobbar förMTR får behålla

det, säger Rainer Andersson.

Strejken, som övergick i ett

möte, avslutades då ledningen

lovade att återkomma i dessa frå-

gor och samtidigt garanterade

att inga av de olovligt strejkande

skulle drabbas av repressalier el-

ler löneavdrag.

Hos MTR säger man att man

tar de anställdas krav på allvar.

–De har inte orimliga krav på

något sätt. Vi kommer att kom-

ma framåt i det här, det är jag helt

säker på, säger pressekreterare

Erika Wegener till SVT Stock-

holm.

Mattias Dahlgren

A

aktuellt

Risk för trasiga pendeltåg i trafik

Pendeltågsstädare i Stockholm strejkade vilt

foto: madeleine andersson

skyddsombuden

kräver att personalen

får utbildning i MTR:s

krånglande felrappor-

teringssystem.