Previous Page  8 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 44 Next Page
Page Background

8

sekotidningen

 februari 2017

A

aktuellt

Avtalsrörelsen är igång, ochSekohar växlat yrkanden inom

energi ochväg ochban.Mennågra gemensamma 6F-krav är inte aktuella.

Första avtalskraven lagda

Yrkanden på övriga områden läggs under våren

Än så länge har Seko

växlat yrkanden på två

avtalsområden: energi

respektive väg och ban.

Kraven är delvis synkade med

Elektrikerförbundet och Bygg-

nads, men innebär ännu inte att

förbunden inom6F enats omge-

mensamma krav.

Sekos avtalssekreterare Valle

Karlsson är ”personligen inte där

ännu”, det vill säga vid att for-

mulera gemensamma 6F-krav.

–Vi har flera avtalsområden

kvar. Spårtrafik har inte haft sin

avtalskonferens ännu, till exem-

pel.

För snart tre år sedan strejkade

SekopåÖresundståg. Dåhandla-

de det omattVeolia ville omvandla

heltidstjänster till deltider, så kal�-

ladhyvling, i sambandmedöver-

gång avverksamhet. Det lyckades

Seko delvis stoppa den gången.

Men frågan omhyvling har fått

ny aktualitet efter en dom i Ar-

betsdomstolen somger arbetsgi-

vare inom Handels område rätt

att strunta i uppsägningstid och

turordning när de sänker arbets-

tiden för personalen.

–Veolia gjorde sin

förändring

i samband med en övergång av

verksamhet,mendet är enda skill-

naden. Det vi ser nu är oroande,

och ävenomSeko än så länge inte

drabbats av såmånga fall avhyv-

ling vill vi gärna ha en reglering

i avtalen, säger Valle Karlsson.

Seko och sex andra LO-för-

bund arbetar numed att ta fram

krav somska reglera hur hyvling

ska gå till. Facken värnar om tur-

ordningen och uppsägningsti-

den. Stoppa hyvlingen somsådan

går inte, menar Valle Karlsson.

–När arbetsgivare har bestämt

sig för att hyvla, omreglera en

tjänst, så ska det finnas tid för

omställning för den somdrabbas.

Inte som nu att det kan ske över

en natt, och att den som säger

nej kan bli uppsagd, säger han.

I nästa steg ska facket

bevaka

att arbetsgivaren intemissbrukar

möjligheten och låter personalen

arbeta mertid istället.

En annan aktuell fråga är flex­

pensionen. Unionen ochAlmega

har en överenskommelse som

ännu inte offentliggjorts, som

Seko kan ansluta sig till på två av-

talsområden: telekomoch fastig-

hetsavtalet för tjänstemän.

Seko har fått se överenskom-

melsen, men har ännu inte kom-

mit fram till omden är tillräckligt

bra för medlemmarna.

–Vi vill ha en större avsättning

till tjänstepensionen, ochflexpen-

sion, säger Valle Karlsson. Men

innan vi ansluter oss till Unio-

nens uppgörelse måste vi göra

en ordentlig värdering av plus

ochminus.

–Seko har delvis andra med-

lemsgrupper änUnionen, ävenom

det är samma avtalsområden. Det

betyder att det kostarmer för oss.

Den sista februari skaUnionen

ha förhandlat klart om flexpen-

sionens detaljer på 20 avtalsom-

råden inom Almega. Det blir en

naturlig deadline även för Seko.

Bortsett från

flexpensionen är

förbättrad tjänstepension nå-

got som troligtvis blir ett krav

påmånga avtalsområden, enligt

Valle Karlsson.

– Jag har en känsla av att med-

vetenheten ökar om att den all-

männa pensionen blir för dålig i

framtiden. Och att ett sätt att för-

bättra den är att öka avsättningen

till tjänstepensionen.

LO-samordningen innebär att

förbunden kommer att gå ut med

gemensamma lönekrav 2017. Det

innebär ett utrymme på 2,8 pro-

cent och 672 kronor till demsom

tjänar under 24000 kronor.

Förbunden är också ense om

att industrins avtal ska vara väg-

ledande för övriga. Deras krav

var minst 460 kronor.

Karin Lindgren Strömbäck

Arbetstidsförkortning, likvärdiga villkor oavsett var i

entreprenadkedjan arbetet utförs och högre avsätt-

ning till tjänstepension, är några av de krav som

Seko lämnade till Sveriges byggindustrier, BI, vid

månadsskiftet januari februari.

Samtidigt växlade Seko yrkanden

på energiområdet med Energi-

företagens arbetsgivarförening,

EFA. Bland de yrkanden Seko

lyfter framfinns krav på att varje

medlemska garanterasminst 80

procent av löneökningsutrym-

met, och att restiden ska regleras.

Seko kräver också att energi­

företag somsaknar egen utföran-

depersonal ska informera facket

i god tid när entreprenadföre-

tag tas in.

När det gäller lönekrav är var-

je avtalsområde bundet till de

gemensamma LO-kraven på

2,8 procents löneökning och

672 kronor i löneutrymme för

dem som tjänar under 24000

kronor.

Under februari och mars

är det

flera av Sekos avtalsområden som

växlar yrkanden. I mitten av fe-

bruari är det dags för järnvägs­

infrastrukturavtalets parter. I

slutet avmånaden Seko ochMa-

skinentreprenörerna, ME.

Storsjöfarten, telebranschen

och spårtrafiken byter kravmed

sina motparter i början och mit-

ten av mars.

Innan krav spikas

inför avtalsför-

handlingarna har de flesta bran-

scher avtalskonferenser. På entre-

prenadområdet, energi, väg och

ban respektive tele, lades exem-

pelvis grunden för de krav som

Seko nu lämnat till BI och EFA.

På avtalskonferensen var frå-

gan om ordning och reda bland

anställningsformerna för väg och

ban den viktigaste, och det kravet

återkommer i Sekos yrkanden.

Inom spårtrafiken är bland

annat ”Loss of license” en given

fråga. Det vill säga tryggheten

för de medlemmar som av olika

skäl inte kan fortsätta i säker-

hetstjänst. 2016 tillsattes en ar-

betsgrupp för att ta reda på hur

mycket det skulle kosta med en

särskild försäkring för den här

gruppen.

På telesidan är restiden

fort-

farande en viktig fråga. Den ar-

betsgrupp som tillsattes 2016 är

ännu inte klar med sitt arbete,

men Seko hoppas bli klar innan

avtalet löper ut den sista mars.

Arbetsgruppen diskuterar i

vilka fall restid ska betraktas

som arbetstid.

Karin Lindgren Strömbäck

foto: rickard kilström

Valle Karlsson.