Previous Page  9 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 44 Next Page
Page Background

februari 2017

 sekotidningen

9

Runt 100 kronor i tim-

men går bemanningsper-

sonal miste om när de

jobbar i järnvägsbran-

schen. Det menar Seko

som tvistar med två

arbetsgivarorganisatio-

ner i frågan.

–Det härmåste bli en avtalsfråga,

som jag personligen tycker att vi

ska kunna strejka för, säger Hå-

kanEnglund, vice ordförande för

Sekos förhandlingsorganisation

på Infranord.

Det handlar omgränsdragning

och omfattning av olika avtal.

Med Almega har Seko tecknat

ett avtal för järnvägsinfrastruk-

turbranschen, ochmed Sveriges

byggindustrier (BI) harman väg-

och banavtalet.

Inom respektive avtal finns

regleringar kring in- och utlåning

av personal. Och det är något som

utnyttjas av arbetsgivare, menar

Håkan Englund.

–Det finns många företag

i vår

bransch som bara sysslar med

uthyrning av personal, men som

går på väg- och banavtalet. De an-

ställda har avtalets lägstalön, som

är mycket lägre än på vårt avtal,

och har oftast bara timanställ-

ningar. När de hyrs in borde de i

stället gå på bemanningsavtalet.

Enligt LO:s bemanningsavtal

ska den inhyrda ha en lön mot-

svarande GFL, genomsnittligt

förtjänstläge, på den inhyrande

arbetsplatsen.

Seko har gjort en granskning

av lönerna för inhyrd personal

och kommit fram till att de i snitt

går miste om 100 kronor i tim-

men jämfört med om de gått på

bemanningsavtalet.

–Då är ob-ersättningar inräk-

nade och det kan ju bli en hel del

nattjobb. Problemet där är att

väg- och ban har en procentsats

på lönen vid beräkning av ob,

och eftersom de går på lägstalö-

nen blir den väldigt låg. På vårt

avtal är det i stället fasta krontal.

Sekos tolkning

av väg- och ban-

avtalet är att det inte är tillåtet

att låna eller hyra ut personal

till järnvägsinfrastrukturavtalet

eller Infranord.

–Medandra företag i branschen

fungerar tolkningenavvilka avtal

och regler som gäller. Det är obe-

gripligt varför Infranord intekan

följadessa regler, sägerBjörn-Inge

Björnberg, ombudsman på Seko

med ansvar för väg och ban.

Seko har ett antal tvister med

arbetsgivarparterna, somrör in-

och uthyrning av personal. Men

de ligger lite på vänt inför den

stundande avtalsrörelsen. I Se-

kos avtalsyrkanden för väg- och

banavtalet återfinns krav på att

lön och villkor för inlånad per-

sonal ska vara minst desamma

som på den arbetsplats de är ut-

lånade till.

Enligt Infranord bidrar man

inte till lönedumpning, då före-

taget är tydligt med vilka ersätt-

ningar som ska gälla, gentemot

uthyrande företag.

–Vi kräver att det ska finnas

ett kollektivavtal, och medde-

lar vilka ersättningar som ska

gälla. När vi hyr in personal ska

det vara genomsnittslönen på

vår arbetsplats somgäller, säger

Torgny Johnsson, personalchef

på Infranord.

Enligt Seko är ersättningarna

för låga. Hur ser du på det?

–Det har jag ingen kommentar

till. Vårt ansvar är att tala omvil-

ka nivåer som gäller. Om de inte

följs begår väl det uthyrande fö-

retaget ett avtalsbrott.

Kontrollerar ni att de betalar

enligt de nivåerna?

–Nej, det är inte vår uppgift. Vi

talar bara omhur mycket de ska

betala, säger Torgny Johnsson.

Mattias Dahlgren

foto: infranord

A

aktuellt

Inhyrda förlorar på fel avtal

4

tycker

Vilken är den viktigas-

te avtalsfrågan?

Sedat Yayla,

28 år

chaufför,

Postnord,

Stockholm

–Att vi får

mindre att göra.

Vår arbetstid

har kortats till 38 timmar, men vi

ska göra lika mycket som tidigare.

Postnord måste skjuta till mer

pengar så att vi kan bli fler. Det är

en arbetsmiljöfråga.

Steffen Hahn,

37 år

tågvärd, Arlanda

Express, Stock-

holm

–Arbetstiden.

Det förekommer

diskussioner i

branschen om delade turer, det vill

säga att flera arbetar i rusnings-

trafik och är lediga däremellan. Vi

har det inte hos oss, men om det

skulle bli så vill jag inte jobba kvar.

Örjan Brink,

49 år

tågtekniker,

Euromaint,

Knivsta

–Lönen är alltid

viktig. Vi brukar

få procentpåslag

och det betyder att skillnaderna

ökar. Vi fördelar om till dem som

har lägre löner, men det betyder

att de som tjänar mest alltid får

stå tillbaka, det är inte heller bra.

Sara Wingsköld,

33 år

tågvärd, SJ,

Stora Mellösa

–Arbetstiderna

är viktigast. Vi

har kvällsskift

där vi kan vara

på bortastation upp till fyra timmar

och vänta på ett nytt tåg. Jag

hade nyligen en sådan fredag och

måndag, och var borta mycket. Det

borde vara kortare än fyra timmar.

foto: karin lindgren strömbäck

foto: karin lindgren strömbäck

foto:

mattias dahlgren

foto:

mattias dahlgren

”Dålig idé att slopaPostnords samhällsuppdrag för paket”

n

Postlagsutredningens förslag

att på sikt slopa samhällsuppdra-

get förpaket är endålig idé, skriver

Seko i sitt remissvar.

I dag har Postnord i uppdrag

att leverera paket upp till 20 kilo

i hela landet. Det tvingar övriga

företag på marknaden att upp-

rätthålla samma service, menar

Seko. OmPostnord skulle släppa

den servicen kanske glesbygden

skulle få sämre service.

Postnord vill att frågan om

samhällsuppdragets omfattning

ska utredas vidare och i förläng-

ningenbegränsas. Enuppfattning

somBring citymail inte delar.

Seko ställer sig bakomflertalet

avde förslagutredningenpresen-

terat. Bland annat välkomnar för-

bundet förslaget att ta framtydli-

gare regler för när undantag från

femdagarsutdelning får ske.

Karin Lindgren Strömbäck

infranord

ägnar

sig åt dumpning av

löner, menar Seko.