Kommunalarbetaren 2021 / 15

KOMMUNALARBETAREN 41 ARBETSMILJÖ LÖNER&AVTAL Det händer inget med tillbuden Trots att vi rapporterar tillbud på vår arbetsplats händer inget. Jag har pratat med skyddsombudet, men inget sker. Nu har jag lagt fem allvarliga tillbud utan resultat. Hur ska man göra för att tillbuden ska leda till åtgärder? / Uska SVAR: Arbetsgivaren ska i sitt systematiska arbetsmiljöarbete utreda arbetsmiljön så att risken för olycksfall undanröjs. I detta arbete är tillbudsanmälan en stor hjälp. Anställda och skyddsombud ska gesmöjlighet attmedverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då är en arbetsplatsträ idealisk för att ta upp och diskutera bland annat tillbudsanmälningar, Är det ett allvarligt tillbudmedallvarlig fara för liveller hälsa för arbetstagaren, skaarbetsgivarenanmäladetta till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivarenbehöver ta framrutiner som beskriver hur tillbuduppmärksammasochhanteraspåarbetsplatsen. Det kanävenvarabraatt ta framnågon formavchecklistapåhur ett tillbudskahanteras, behandlas samt följasupp. Ominget händer kandet nogvarabraatt kontaktaKommunals sektionochbedemlyftadettamedarbetsgivaren. Peter Larsson, förbundsombudsman Varför kostar det att ha semester? Jag jobbar natt, när jag tar semester på sommaren får jag inte ersättning för den ob-ersättning och det jourtillägg som jag förlorar. För att klaramig ekonomiskt har jag i år tagit ut 30 timmar sparad komptid i pengar. Ändå får jag ut 3000 kronor mindre i lön. Varför får man inte kompensation för bortfallet av ob- och jourtillägg när man har semester? / M Ek Östersund SVAR: Så här är det, i ersättningen för jour och ob ingår semesterlön och semesterersättning enligt semesterlagen. Det betyder att du får detta utbetalt permånad utifrån hurmycket jour och ob du har jobbat. Har förståelse för att detta kan upplevas somatt du gårminus under din semester, menman behöver ha i åtanke att ersättningen betalas ut permånad. Jonas Nilsson, förbundsombudsman Kan jag stoppas för att jag har för många timmar? Jag har varit timanställd i tre år inom vård och omsorg i en liten kommun. Jag har jobbat hårt, och finns alltid där när bemanning ringer och behöver krishjälp. I dag ringde min chef och sade att jag inte kan jobba mer för att jag har jobbat för många timmar enligt LAS. Kan detta stämma? / E SVAR: Du skriver att du varit timanställd i tre år, kan det vara så att din chefmenar att honmåste avsluta din anställning innan du blir konverterad till en fast tjänst enligt de förändringar somnyligen trätt i kraft i gällande kollektivavtal? De reglerna säger att du blir konverterad till en fast tjänst efter 18 månader antingen på AVA (allmän visstidsanställning) eller vikariat. I så fall skulle det kunna vara ett brottmot lag eller avtal och därför rekommenderar jag dig att skyndsamt ta kontaktmedKommunal lokalt. Jonas Nilsson, förbundsombudsman Kan arbetsgivaren dra av tid? Jag kör skolbuss och beställningstrafik. Om jag har ett delat pass på bortaort, varför drar min arbetsgivare av 90minuter från mitt uppehåll? Min tjänst ser ut så här: 3 timmar arbete, 4 timmar uppehåll, 3 timmar arbete. Betalt uppehåll 75 procent på 2,5 timmar. Varför gör han så här? Vi har bussbranschavtalet. / Minustid SVAR: Det fråganhandlar omär varför arbetsgivarendrar av 90minuter fråndet totala uppehållet på 4 timmar. Utifråndin beskrivning är förklaringen att din arbetsgivare gör avdrag för rast på 90minuter. Eftersomden sammanlagda rasttiden under en tjänstgöringsdag inte får överstiga 90minuter låter det somatt din arbetsgivare gjort just ett sådant avdrag. Mario Gavran, Förbundsombudsman Hur långt innan ska jag få schemat? Jag arbetar på ett privat LSS-boende, med flera enheter inom kommun. Nu vill arbetsgivaren att man ska byta personal mellan enheterna och lägga in det i schemat. Hur lång tid i förväg måste man meddela arbetstagaren att arbetsplatsen ändras? Är det fortfarande 14 dagar som gäller? Även om tiderna är desamma som förut i schemat? Chefen säger att 14-dagarsregeln för ändring av schemat inte gäller. Företaget har avtal med Fremia. / Fundersam SVAR: I gällande kollektivavtal mellanKommunal och Fremia, –Hälsa, vård och övrig omsorg«, står det följande: –Nytt schema eller ändring i arbetstidsschema bör, omannat inte överenskommitsmed berörda anställda, anslåsminst två veckor innan det träder i kraft«. Men arbetstidslagenmedger även den att en arbetsgivare får lämna besked kortare tid än 14 dagar i förväg om»verksamhetens art eller händelser som inte kunnat förutses ger anledning till det«. Det skadockfinnas skälig tidför arbetstagarenattkunna planerasittövriga livutanför arbetet.Mensomjag förstårdet är tiderna i schematdesammasomtidigareochdåärdet inte det somärproblemet i ditt fall. Ärdetdock längregeografiska sträckor till denandraarbetsplatsen kandetvara föremål fören diskussionmeddinfackliga företrädare. Kontaktadinsektion. Lars-Sture Johansson, förbundsombudsman LÄSFLER FRÅGOR PÅKA.SE KA REDER UT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=