Kommunalarbetaren 2022 / 6

KOMMUNALARBETAREN ta tillvara de styrkor och erfarenheter de äldre har och anpassa arbetsuppgifterna efter det. Magnus Svartengrenmedverkade i denutredning ompensionsåldern somkomframtill att svenskarnamåste jobba längre. Den slog fast att en förutsättning var förbättrad arbetsmiljö, inteminst för demmed tunga jobb. Mendet har uteblivit, konstaterarMagnus Svartengren. –Man behöver ta reda på vad det är somgör attman upplever attman inte orkarmer. Är det den fysiska delen eller den administrativa belastningenmed ny teknik eller stress? I Borås finns åtminstone tankar omatt anpassa jobben särskilt för de äldre. En arbetsgrupp har också tagit framen handlingsplan för att göra yrkenamer attraktiva. Det som konkret har införts är ett lönetillägg på 3000 kronor permånad för personal som jobbar det år de fyller 66. Det gäller för verksamhetermed personalbrist och prövas individuellt. Äldreomsorgen och barnomsorgen omfattas. Men i förskolan har det enligt Kommunal bara getts till förskollärare, inte barnskötare. JOHAN STRÖMBERG ÄR pensionsstrateg i Borås stad och träffarmånga kommunalare somfunderar på att sluta i förtid. –Många kommer för att de är trötta i kroppen. Jag harmärkt att fler väljer att gå ner i tid från61, 62 för attmankänner attman inte orkar. En vanlig fråga är hur det påverkar pensionen. Johan Strömbergs råd är att det är bättre att gå ner i tid än att sluta helt. Då pensionen beräknas på livsinkomsten ochmånga barnskötare och undersköterskor har jobbat länge, blir deltidsjobb i slutet av yrkeslivet ingen katastrof för pensionen. – Det skiljer väldigt lite. Mitt jobb handlar mycket omatt ta bort den här oron. Många är livrädda för att öppna det orangea kuvertet. I GRANÅN I Västerbotten går Ingela Falk ut i garaget och tar framsitt fordon, Speedon somhon kallar den. Det är en rullatormed BMX-aktiga hjul gjord för skogspromenader sombehövs när artrosen i höfterna gör sig påmind. När jag frågar omstöd och anpassningar för de äldre anställdamåste hon hålla i sig för att inte ramla baklänges. – I äldreomsorgen?! Det har jag aldrig hört talas om. Nej, men vad tror du omdet? – Det tror jag säkert, att ha färre timmar och varamer somen resurs på avdelningen till demsom jobbar. Det skulleman gladeligen ta emot. Arbetsgivaren ska anpassa arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar. Det är ett grundläggande krav i arbetsmiljölagen. Teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation ska utformas så att anställda inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar. Vad händer om jag har nedsatt arbetsförmåga? Det måste styrkas genom läkarintyg omman har varit sjuk i mer än sju dagar. Intyget ska bland annat innehålla uppgifter om diagnos och omfattningen av nedsättningen av arbetsförmågan. Läkaren kan även ange vilka åtgärder som kan underlätta för återgång i arbete. Vad händer sedan? Arbetsgivare har arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar och är skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete om det kan antas att den anställdas arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Av planen ska det bland annat framgå om den anställda kan arbeta en viss tid och om arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna behöver anpassas. Vad gör jag omarbetsgivaren trots läkarintyg vägrar gåmed på anpassningar? Då får den anställda ta kontakt med sitt skyddsombud. Skyddsombudet kan exempelvis påtala det aktuella problemet för chefen och be om en lösning. Händer det inget från arbetsgivarens sida så kan skyddsombudet ställa ett skriftligt krav genom att hänvisa till 6 kap 6a § i arbetsmiljölagen. Regeringen har sagt att de ska göra det lättare för äldre att få sjukersättning (trygghetspension). Kan det hjälpa kommunalare som är utslitna? För dem som beviljas trygghetspension kommer reformen göra stor skillnad eftersom de inte behöver förbruka pensionen i förtid. Reformen kommer också att göra skillnad för de som trots ohälsa skulle valt att fortsätta arbeta för att få ekonomin att gå ihop. KÄLLA: Kommunal » Att ha färre timmar och varamer somen resurs. Det skulleman gladeligen ta emot.« Ingela Falk, pensionerad undersköterska VADGÖR JAGOM JOBBET KÄNNS FÖR SLITSAMT? 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=