Kommunalarbetaren 2022 / 7

KOMMUNALARBETAREN 39 att ha jobbat i minst åtta år, att studera upp till ett årmed 8o procent av lönen. Högstamöjliga studiestöd blir dock 21 300 kronor i månaden. Från den 1 oktober går det att söka pengarna hos CSN. De betalas ut från början av nästa år. Detta gäller olika för privat anställda och dem som jobbar i kommuner, regioner och i kommunala bolag: l Ändrade turordningsregler i lagmed undantag för tre personer berör bara privat anställda. I kommuner, regioner och inomSobona blir det ingen förändring jämförtmed i dag enligt det omställningsavtal somgäller där. Vad gäller för dem som har arbetsgivare med kollektivavtal. l Ändrade turordningsregler i lagmed undantag för tre personer berör bara privat anställda. I kommuner, regioner och inom Sobona blir det ingen förändring jämfört med i dag enligt det omställningsavtal som gäller där. Detta gäller för anställda inom kooperativ verksamhet och i ideella organisationer (Fremia) samt fastighetsbranschen (Fastigo): l Förhandlingar och samtal pågårmellan LO och arbetsgivarna för att anpassa avtalen till vad somgäller för omställning och studiestöd i den nya lagstiftningen och i det nya huvudavtaletmellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO (se nedan). Vad står i det nya huvudavtalet? l Huvudavtalet somberörprivat anställdaär enöverenskommelsemellanSvensktNäringsliv, PTKochLO. Det innehållerblandannatutökade möjligheter till undantag frånturordningsreglernaviduppsägningpågrundavarbetsbrist. l Avtalet innehåller också utökat stöd vid omställning. Detta gäller även visstidsanställda, personer somblir avmed jobbet på grund av sjukdomoch privatanställda personliga assistenter. Avtalet innebär ävenmöjlighet till kompletterande studiestöd. l Kommunal har anslutit sig till las-överenskommelsen och huvudavtaletmed Svenskt Näringsliv. Förbundet har tecknatmotsvarande avtal med SKR och andra arbetsgivare som inte tillhör Svenskt Näringsliv.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=