Kommunalarbetaren 2022 / 9

KOMMUNALARBETAREN 20 mmie Anderlund är anställd somfritidsledare i Kjula skola utanför Eskilstuna. Hon är klassresurs i en femteklass i skolan och följer klassen hela skoldagen och de sista timmarna är hon i fritidsverksamheten för delvis samma elever. Hon berättar omsina första år somelevassistent i skolan då hon var knuten till en elev. – Jag upplever attman ofta blir tilldelad en elev, de säger att du ska följa den här eleven och se till att den har en bra vardag. Men hur?Med vad? Var ligger den största problematiken hos den här eleven? Det fårman inte veta. Man ska bara lösa det, säger hon. Situationen under hennes första tid i skolan ledde till samtal med lärare och rektor och de lyssnade på henne. Det gav ett bättre samarbetemed läraren och ett annat sätt att tänka. Och på Emmies initiativ fick hon och hennes elev tillgång till ett rumsom låg i anslutning till klassrummet och inte en bit bort somtidigare. – Jag hade en elev somvar väldigt krävande, jag klarade det inte ensam. Jag behövde få till att vi var flera somhjälptes åt. Jag fick ta strid för att få till en förändring, berättar Emmie Anderlund. RESURSER ANSTÄLLS OFTA somelevassistenter och den gruppen har vuxit kraftigt i skolan. De senaste tio åren har antalet elevassistenter nära fördubblats och personalgruppen är i dag nästan lika stor somantalet gymnasielärare. Det visar siffror somKommunalarbetaren tagit fram(se grafik ). Vad ökningen beror på kan ingen entydigt svara på, men elevassistenter anställs ofta för att avlasta lärarna och som resurs till barnmed särskilda behov. Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner ochRegioner, SKR, kan bristen på speciallärare vara en förklaring. – Ibland anställerman elevassistenter för man hittar inte tillräckligtmånga speciallärare. Och då blir det en inte alltid så lätt situation, säger Bodil Båvner, utredare på SKR:s skolsektion. Det totala antalet som jobbar somresurser är ännu störremed tanke på att fritidsledare och barnskötare inte sällan också är resurspersonal. Kommunals utredare SepidehWesterberg pekar på att resurspersonalen är en utsatt grupp. Sjuktalen är höga ochmånga saknar fast jobb. Samtidigt somde ska hjälpa de elever som har störst svårigheter, ärmånga unga och saknar formell pedagogisk utbildning. – Det här handlar ofta omsuperengagerade personer somkan fånga upp unga sommår dåligt och somföljer demunder hela skoldagen, säger hon. KJULA SKOLAS LOKALER går i falurött och tegelrött, men Emmie Anderlund visar oss in i en grå träkloss till byggnad där hon arbetar. Inne i klassrummet håller lärarenMimmi Carlsson svenskalektion omargumenterande text. På andra sidan väggen, i ett litet rektangulärt rum, sitter Emmiemed två elever somfår extra stöd den här dagen. Att rummet ligger i direkt anslutning till klassrummet gör det lätt att byta platsmed läraren. – Såhar vi gjort ibland. Det finns situationer där det är bättre att läraren förklarar för KA granskar elevassistenternas arbetsvillkor

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=