Kommunalarbetaren 2022 / 9

KOMMUNALARBETAREN 41 ARBETSRÄTT LÖNER&AVTAL Får de kopieramitt körkort? Kommunen har infört en ny fordonsövergripande organisation på min arbetsplats och skapat styrdokument som ska reglera hur fordonen hanteras. Arbetsgivaren har krävt att kopior ska tas på de anställdas körkort för att säkerställa att de verkligen är behöriga att köra dessa bilar. Är det lagligt att kopiera en sådan id-handling som körkort och lagra den informationen? Även personuppgifter i pappersform omfattas ju av GDPR-förordningen. / MP SVAR: När en arbetstagare skannar sitt körkort eller en annan identitetshandling ochmejlar den till arbetsgivaren på dennas begäran är det frågan ombehandling av personuppgifter. GDPR är då tillämplig. En arbetsgivare får bara samla in och behandla personuppgifter omarbetstagare för något särskilt angivet ändamål somär berättigat. Då gäller också en princip omuppgiftsminimering vilket innebär att uppgifterna inte ska vara för omfattande utifrån ändamåletmed att behandla uppgifterna. Enligt GDPR kan arbetsgivaren ha rätt att behandla personuppgifter för att kunna hålla ett avtal med arbetstagaren. Det kan då handla omtill exempel systemför löneberäkning och registrering av sjukfrånvaro. En arbetsgivare får också samla in och registrera personuppgifter omdet är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet, till exempel redovisa skatter och sociala avgifter. Ombehandlingen inte har koppling till ett avtal eller en rättslig skyldighet gentemot arbetstagaren, får arbetsgivaren i princip bara samla in personuppgifterna efter en intresseavvägning. Då ska arbetsgivarens intresse av att samla in uppgifterna vägasmot arbetstagarens intresse av integritet. Att säkerställa att arbetstagarna är behöriga att köra fordonen bör kunna ske på annat sätt än genomatt skanna och lagra körkorten, till exempel genomatt i stället ange att arbetsgivaren har kontrollerat arbetstagarens körkortsbehörighet vid en viss tidpunkt och att uppgift omdenna kontroll lagras i systemet. Min bedömning är att agerandet att skanna och lagra körkorten står i stridmed principen omuppgiftsminimering. / Annett Olofsson, Jurist på LO-TCO Rättsskydd Kan jag ångramig fast jag tackat ja? Om jag lovat att ställa upp som timvikarie muntligt men sedan ångrar mig utan att ha skrivit på ett anställningsbevis. Är det okej? / Timmis SVAR: Omdu tackat ja till att bli visstidsanställdvidbehov utanatt fått bestämdapass kandu talaomför arbetsgivaren att duångrat dig. Omdudäremot fått pass somdumuntligt tackat ja till såhar duaccepterat att arbetadessa. Omdu tackat ja till ett erbjudet arbetspassmen fått förhinder såpratamed dinarbetsgivareoch försökhitta en lösning. Takontaktmed din sektion lokalt omdubehöver ytterligarehjälp i frågan. / Mikael Lundberg Förbundsombudsman Är det vårt ansvar att hitta vikarier? Vi drabbades av vikariekaos mitt under semestern. Fyra schemalagda vikarier har av olika skäl »försvunnit«. Vi slet hund under semestern för att jaga timvikarier. Vems ansvar är det att lösa bemanningen? Chefens eller personalens? Vad har sektionschefen för befogenheter? / Trötta & slitna SVAR: Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till så att det finns personal på arbetsplatsen. Chefen kan ha delegerat ansvaret vidare enligt den delegationsordning somfinns hos arbetsgivaren. Vemoch vilka befogenheter sompersonen har bör vara kända hos alla på arbetsplatsen. Ta upp fråganmed er chef för att få klarhet i vemsomgör vad i dessa situationer. Behöver ni stöd i frågan kontakta er sektion lokalt för att få ytterligare hjälp. / Pernilla Westerberg Förbundsombudsman Kan jag få ersättning ommin cykel blir stulen utanför jobbet? Min arbetsplats ligger i ett så kallat »särskilt utsatt område«, där det förekommer droghandel och kriminalitet. Vi har nyligen fått ett överfallslarm. Jag tar mig till jobbet med cykel eller bil. Jobbar långa pass och en hel del nätter. Är alltid orolig att bilen ska vara nedbrunnen när jag ska tamig hem eller att cykeln ska vara stulen. Omdetta skulle inträffa, vems försäkring gäller? Vad har arbetsgivaren för ansvar? / Orolig uska SVAR: Omdet skulle hända din bil eller cykel något på natten på grund av att du arbetar i ett särskilt utsatt område så har arbetsgivaren inte något ansvar, det är dina privata försäkringar somgäller. Arbetsgivaren har ansvaret att det i själva arbetet är tryggt och säkert för er somanställda. / Liselotte Petersson Förbundsombudsman Påverkar titeln lönen? Vad är skillnaden mellan titlarna: stödpedagog, omsorgsassistent och boendestödjare? Finns det skillnader i utbildning samt löneskillnader beroende på titel? / Förvirrad SVAR: Omsorgsassistent och boendestödjare kan vara titulaturer för samma arbete till exempel inomLSS. Den utbildning somfinns för dessa arbeten är vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå. För att bli stödpedagog krävs en vidareutbildning på yrkeshögskolan (YH). När det gäller lön så regleras det i de flesta kollektivavtalen där det finns en högre ingångslön för demsomhar en yrkesförberedande gymnasieutbildning där arbetsgivaren kräver detta. Utöver detta är lönen individuell och differentierad. Vill du veta hur det ser ut hos din arbetsgivare så ta kontakt med din sektion lokalt. / Pernilla Westerberg Förbundsombudsman LÄSFLER FRÅGORPÅ KA.SE/ KA-REDER-UT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=