Kommunalarbetaren 2023 / 1

KOMMUNALARBETAREN 20 jobba övertid och personal övertalades att skjuta upp sin semester. När hösten fortsatte på samma sätt gjorde Kommunals sektion en arbetsmiljöanmälan, en så kallad 6:6a, mot hela omvårdnadsförvaltningen. – När jag kommer på kvällen är kollegerna gråtfärdiga, säger vårdbiträdet Ros-MarieHällströmsom jobbar natt på Faluns största äldreboendeHerrhagsgården. Kollegan Jonna Nyströmberättar omen äldreomsorg somständigt saknar personal. – Det händer varje vecka att vi inte hinner hjälpa vårdtagarna på toaletten så det blir olyckor. Det är så kränkande för de gamla. Man går från jobbetmed en klump i magen varje dag. På kommunen hållermanmed omatt bemanningsläget är »väldigt ansträngt«. Tillförordnad omvårdnadschef Jonas Hampus tycker dock att de under förutsättningarna klarade sommaren på ett bra sätt. –Men det komatt kosta en del med extra ersättningar och framför allt sliter det påmedarbetarna att avstå semester och jobbamycket övertid. Kommunen ska nu börja överanställa för att bli mindre beroende av vikarier. Man försöker ävenminska andelen timanställda. Kommunal har därför bestämt sig för att inte driva frågan vidare till Arbetsmiljöverket. PERSONALBRISTEN PRESSAR UNDERSKÖTERSKOR och vårdbiträden hårt runt om i landet. Men det har också påverkat vårdtagarna. Nära sex av tio kommuner har ställt in eller skjutit upp hjälp till de äldre på grund av personalbrist, visar KA:s enkät. I Kalix kommun finns en prioriteringsordning somska användas vid personalbrist. Den säger att tillsynsbesök kan göras via telefon, att besöken hos de gamla kan kortas ned och att personalen ska »prioritera personlig omvårdnad, medicin ochmat«. Ändå har alltså duschar fått skjutas upp. UndersköterskanKatarina Stenman berättar att de somdrabbas är gamla som saknar röststarka anhöriga. – Det är den somropar högst somfår hjälp. Ringer anhöriga till chefen och säger attminmamma inte har fått duscha så säger chefen åt oss att göra det direkt. De flesta kommuner påpekar att de främst har brist på utbildad personal –men i till exempel Kalix är det även svårt att hitta outbildade att anställa. I november fanns det 27 tjänster i äldreomsorgen som inte var tillsatta. Med en total personalstyrka på knappt 500 är det många tomma tjänster. Läget är så allvarligt att Arbetsmiljöverket hotarmed böter om inte personalbristen i hemtjänsten åtgärdas. Kommunen har satt in en grupp somsköter städning och handling för att frigöra tid för de anställdamed omsorgsutbildning. Det välkomnas av personalen, men det saknas fortfarande undersköterskor. – Det handlar inte längre omatt rekrytera. Vi måste försöka behålla den personal somfinns. Menmedlemmarna är så trötta och slut så de söker sig till andra yrken, säger Anna Johansson, facklig företrädare somockså jobbar i hemtjänsten. KA HAR PRATAT med fack, arbetsgivare och forskare omvad somär lösningen på personalkrisen. Ingen kan ge ett enkelt svar och alla är överens omatt det krävs flera saker. Det som lyfts framär digitalisering, förbättrade arbetsvillkor, fler som jobbar heltid och en senare pensionsålder. Men frågan är hur realistiska förslagen är. Anställda över hela landet vittnar omförsämringar och hög stress. Många undersköterskor i äldreomsorgen jobbar i dag inte ens till de är 64 år. När det gäller att fler ska jobba heltid så har införandet av heltid som normväckt raseri bland anställda då det lett till försämrade scheman i flera kommuner. KOMMUNAL VILL SE högre bemanning. Men på SKR säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg, att högre personaltäthet bara är att glömma. Han tror inte ens att det ärmöjligt att behålla dagens bemanningsnivåer. Då måste en tredjedel av alla somtillkommer i yrkesverksamålder de kommande tio åren » Man går från jobbet med en klump i magen varje dag.« Jonna Nyström, undersköterska Vårdbiträdena Jonna Nyström och Ros-Marie Hällström i Falun tycker att arbetsgivarna måste bli mer rädda om sin personal. I somras fick vikarierna en bonus på 9000 kronor. »Vi andra som slet ensamma med medicindelegering, vi fick inget«, säger Ros-Marie Hällström. KA granskar personalbristen i äldreomsorgen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=