Stibo ESG

Indhold 3 Forord 4 Miljø, kvalitet og ESG 6 Kvalitets- og miljøstrategi 8 Grafisk CSR kodeks 10 FN’s Verdensmål 1 4 Complete Care 1 6 Miljøcertificeringer 22 Arbejdsmiljø Stibo Complete går forrest i kampen for miljøet Som fondsejet virksomhed har vi ikke kun forpligtelser overfor os selv, men i særdeleshed også overfor vores medarbejdere, vores kunder, vores omverden og vores miljø. Vi bekymrer os om det aftryk, vi sætter på vores omgivelser og går derfor forrest i kampen for at passe på miljøet. Stibo Complete er Nordens største trykkeri, og vi er bevidste om det ansvar, der følger med. Vi har eksisteret i mere end 225 år og vil gerne eksistere mindst lige så længe endnu. Det skal vores klode også. I denne folder får du et overblik over Stibo Completes holdninger, initiativer og eksempler på vores handlinger inden for fokusområderne: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi har arbejdet med alle disse områder gennem en årrække, og vi har til hensigt at arbejde videre med flere tiltag, som vil være til gavn for vores kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Søren Henriksen CEO Stibo Complete

4 Miljø, kvalitet og ESG Stibo Complete er et af Danmarks mest miljøcertificerede trykkeri- og publiceringshuse. Vi var med fra begyndelsen og har 25 års erfaring med miljøledelse. Vores forskellige certificeringer er håndgribe- lige beviser på, at hele vores produktion lever op til de gældende miljøkrav – og med vores ISO 14001-certificering, bliver der stillet krappe krav til vi hele tiden forbedrer os. Hvert år bliver vi certificeret af DNV GL for at sikre, at vores miljøpolitikker og mål er fuldt implementeret og bliver efterlevet i hele organisationen. I denne folder er vores miljømålsætninger, politikker og certificeringer beskrevet. Miljø og kvalitet ISO 9001 ISO 14001 FSC® PEFC™ Svanen CO2-neutralisering af tryksager PEFC/09-31-017 SVANEMÆRKET Trykkeri 5041 0004

6 7 Kvalitets- og miljøstrategi Vores vision er udgangspunktet for vores kvalitets- og miljøstrategi samt løbende ESG-initiativer. Vores vision lyder: Miljø og bæredygtighed har stor betydning for vores virksomhed og for vores kunder. Vi vil derfor fortsætte med at være blandt de førende på miljøområdet og stå sammen med vores kunder og leverandører i en fælles indsats for at reducere vores påvirkning af det omgivende miljø med nye miljøtiltag. For at understøtte vores vision arbejder vi aktivt og fokuseret med miljø og kvalitet. Vi kommunikerer åbent om vores miljø- og kvalitetsforhold og sikrer, via faste procedurer, at kvalitets- og miljøstrategien er en indarbejdet del af alle medarbejderes hverdag. Vi lever op til den, til enhver tid, gældende lovgivning – og gennem løbende udvikling og forbedringer vil vi arbejde ud fra følgende hovedindsatsområder: Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Samfundsansvar Vision

8 9 1 2 10 4 5 3 6 7 8 9 Vores grafiske CSR-kodeks Den 6. august 2013 tilsluttede Stibo Complete sig det grafiske CSR-kodeks, der tager udgangspunkt i FN’s Global Compact principper, men er tilpasset den grafiske branche. Kodekset er udformet, så det afspejler både arbejdstagers og arbejdsgivers overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheders ansvar. Det er et initiativ, der fremmer etisk virksomhedsadfærd gennem hele forsyningskæden. De 10 principper resulterer, for Stibo Complete, i følgende forpligtelser: Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneske- rettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Vi sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Vi modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Vi støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Vi støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Vi opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. Vi støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Vi tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Antikorruption Miljø Arbejdstagerrettigheder Menneskerettigheder FN Global Compact principper

10 11 Stibo Complete og FN’s Verdensmål I Stibo Complete arbejder vi med fire af FN’s Verdensmål og definerede delmål. De udvalgte verdensmål er indarbejdet i vores ledelsessystem, og vi understøtter indsatsen med relevante certificeringer, når det er muligt. Det sikrer, at vi har en løbende opsamling og en høj grad af transparens.

12 13 FN-delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles. Det er vores målsætning løbende at forbedre energieffektiviteten i vores virksomhed og produktion. Vi har en lang tradition for at arbejde med energioptimering og investerer massivt i energiforbedrende tiltag. Vi har indført kortlægning og kontinuerlig overvågning af vores energiforbrug – dels for at kontrollere det, og dels for at identificere muligheder for yderligere optimeringer. Certificering, der understøtter indsatsen Stibo Complete er miljøcertificeret efter ISO 14001. Vi gennemfører løbende energisyn i vores virksomheder som fastlagt i ISO 50001 (afsnit 4.4). FN-delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Vi har en målsætning om løbende at forbedre miljø-præstationen i vores virksomhed og i de produkter, vi fremstiller. Vores miljøarbejde tager afsæt i den nyeste viden om miljøbelastningen i produkternes livscyklus. Miljømærket Svanen, der stiller relevante krav til hele produktets livscyklus, understøtter vores indsats. Gennem vores miljø- ledelsessystem overvåger vi vores påvirkning på miljøet, udarbejder årlige miljøregnskaber og fastlægger mål for løbende forbedringer. Certificeringer, der understøtter indsatsen Stibo Complete er miljø- certificeret efter ISO 14001 og har licens til mærkning af tryksager med Svanen. FN-delmål 12.5: Inden 2030 skal affalds- mængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Vi arbejder målrettet for at reducere materialespild – både ved produktion og efterfølgende ved genanvendelse af det udtjente produkt. Miljømærket Svanen stiller både krav til mængden af spild og til genanvendeligheden af de trykte produkter efter brug. Certificeringer, der understøtter indsatsen Stibo Complete er miljø- certificeret efter ISO 14001, og vi har licens til mærkning af tryksager med Svanen. FN-delmål 13.2: Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning. Vi udarbejder årligt et klimaregnskab, hvor vi evaluerer udledningen af drivhusgasser – og prioriterer vores indsats for forbedringer. Ved hjælp af ClimateCalc arbejder vi med optimering i leverandørkæden – og vi rådgiver vores kunder i valget af de mest optimale papirkvaliteter. Certificering, der understøtter indsatsen Stibo Complete er ClimateCalcTM certificeret. FN-delmål 15.2: Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set. Vi tilbyder vores kunder, at FSC® eller PEFCTM certificerere deres tryksager – med henblik på at dokumentere, at materialet stammer fra ansvarligt skovbrug. Certificeringer, der understøtter indsatsen Vores virksomhed er FSC og PEFC sporbarhedscertificeret.

15 14 Omtanke for miljøet er en del af vores DNA Siden 1993 har Stibo Complete arbejdet med at optimere processer og ressource-forbrug for at sikre, at vores aftryk på jorden er så skånsomt som muligt. For os er omsorg for miljøet derfor ikke noget nyt. Det er en del af vores DNA, den måde vi tænker og driver forretning på. Og sådan vil det også være i fremtiden. I løbet af tre år har vi reduceret vores CO2-udledning med 17% På ét år har vi nedbragt vores elforbrug svarende til årsforbruget for 435 parcelhuse I løbet af et år har vi genanvendt 17.213 tons papir På 5 år har vi reduceret vores materialespild med 18% På ét år har vi reduceret vores forbrug af gas og fjernvarme svarende til årsforbruget for 143 parcelhuse Complete Care

16 17 1996 1996 2000 2009 2011 2011 2016 2016 2020 2013 Stibo Completes miljøcertificeringer og miljømærker Miljø og bæredygtighed har stor betydning for vores virksomhed og for vores kunder. Vi vil være ledende på miljøområdet og stå sammen med vores kunder og leverandører i en fælles indsats for at reducere vores miljøpåvirkning. Siden 1993 har Stibo Complete arbejdet indgående med at optimere processer og ressourceforbrug for at sikre, at vores aftryk på jorden er så skånsomt som muligt. Vi fik vores første miljøcertificering i 1996. ISO 14001 Svanemærket FSC® Klimacertificeret PEFCTM ClimateCalc ISO 14001-multi-site ISO 9001 Ecovadis Grafisk CSR-kodeks

19 FSC-C012075 PEFC/09-31-017 18 Det får du med vores certificeringer Svanemærket Stibo Complete var i 1996 blandt de første i Norden til at opnå Svanemærket, som stiller skrappe krav til vores kemikalier og forbrugsvarer. Svanemærket står inde for: • Skrappe miljøkrav i alle faser af produktets livscyklus. • Skrappe krav til anvendelse af kemikalier. • Løbende stramninger på baggrund af nyeste viden og udvikling. • Produktspecifik certificering og kontrol. Selvom Svanemærkningen har eksisteret flere årtier, er det ikke ensbetydende med, at det er en forældet certificering. Tværtimod er den blevet stærkere med tiden. Svanemærket er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO 14001 og Svanemærket sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkt og virksomhedens samlede miljøpåvirkning. FSC FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til velforvaltet og miljøvenligt skovbrug. Stibo blev i 2000 FSC-certificeret som verdens første heatsettrykkeri. PEFC PEFC er skovindustriens eget certificerings- system der har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. PEFC er en sporbarheds- certificering, som sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren. Stibo blev PEFC-certificeret første gang i 2011. ISO 14001 ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som sikrer en systematisk indsats for reducering af virksomhedens miljøbelastning. Alle medarbejdere inddrages i dette miljøledelsessystem, og alle skal følge de procedurer, som er en del af systemet. Vores ISO 14001-system tager hensyn til både det omgivende miljø og arbejdsmiljøet internt i virksomheden. Stibo blev første gang ISO 14001-certificeret i 1997. CO2-neutralisering Stibo Complete har, som det første danske trykkeri, opnået certificering til brug af klima- beregningsværktøjet ClimateCalc, som udregner klimabelastningen på en tryksag. Med ClimateCalc kan vi rådgive vores kunder ved bl.a. valg af papir, der kan reducere tryksagens CO2-udledning. Efterfølgende, med udgangspunkt i Climate- Calc-beregneren, tilbyder vi desuden at klimaneutralisere tryksagen. EcoVadis bronzemedalje I 2020 og 2022 resulterede EcoVadis’ undersø- gelse af Stibo Complete i en flot bronzemedalje, der er et udtryk for, at Stibo Complete ligger blandt top 50 af de virksomheder, som er vurderet af EcoVadis. EcoVadis er et internationalt anerkendt og uafhængigt CSR-vurderingsbureau, der vurderer virksomheders CSR-aktiviteter på baggrund af 21 kriterier på tværs af fire hovedområder: Miljø Gode arbejdsforhold Etisk forretningsansvar Etiske og bæredygtige indkøb PEFC/09-31-017 SVANEMÆRKET Trykkeri 5041 0004

Vores papir stammer fra ansvarligt skovbrug

23 22 Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø har høj prioritet hos Stibo Complete. Vi vil til enhver tid kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere – både inden for den grafiske branche, udvikling af software og løsninger til Master Data Management, distribution af digitalt og trykt indhold samt software til produktion af maskiner. Vi lægger vægt på at skabe attraktive rammer til vores medarbejdere – som skal have de bedste forudsætninger for at udføre deres opgaver. Hos Stibo Complete har vi en bred sammensætning af medarbejdere og indretter bl.a. vores lokaler efter gældende regler. Derudover giver vi en række tilbud til vores medarbejdere: sundhedssikring, pensions- og forsikringsordninger, motion og sociale aktiviteter. Antikorruption Stibo Complete tager afstand til korruption og tolererer ikke bestikkelse eller anden uetisk adfærd. De væsentligste risici på området vurderes til at være rela- teret til indkøb og investeringer. I koncernens selskaber er der etableret en Whistleblower-ordning, så bekymringer angående eventuelle illegale aktiviteter eller alvorlige overtrædelser af interne politikker kan indrapporteres anonymt af medarbejderne. Whistleblower-ordningen bliver kontinuerligt kommunikeret ud til koncernens medarbejdere.

DK

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=