Stibo ESG

Innhold 3 Forord 4 Miljø, kvalitet og ESG 6 Kvalitets- og miljøstrategi 8 Grafisk CSR-kodeks 10 FNs bærekraftsmål 1 4 Complete Care 1 6 Miljøsertifiseringer 22 Arbeidsmiljø Stibo Complete går foran i kampen for miljøet Som fondseid selskap har vi nemlig ikke bare forpliktelser overfor oss selv, men også i stor grad overfor våre medarbeidere, kunder, omverdenen og miljøet. Vi bekymrer oss for det avtrykket vi setter på omgivelsene og går derfor foran i kampen for å verne om miljøet. Stibo Complete er Nordens største trykkeri, og vi er bevisste på det ansvaret det fører med seg. Vi har eksistert i mer enn 225 år og vil gjerne eksistere i minst 225 år til. Det skal kloden vår også. I denne brosjyren får du en oversikt over Stibo Completes holdninger, initiativer og eksempler på hva vi gjør innenfor fokusområdene: Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi har jobbet med alle disse områdene i en årrekke, og vi har til hensikt å jobbe videre med flere tiltak som vil komme kunder, medarbeidere og andre interessenter til gode. Søren Henriksen CEO Stibo Complete

4 Miljø og kvalitet Miljø, kvalitet og ESG Stibo Complete er et av Danmarks mest miljøsertifiserte trykkeri- og publiseringshus. Vi var med fra begynnelsen og har 25 års erfaring med miljøstyring. De forskjellige sertifiseringene våre er konkrete bevis på at hele produksjonen lever opp til de gjeldende miljøkravene – og med vår ISO 14001-sertifisering stilles det strenge krav til at vi hele tiden skal forbedre oss. Hvert år blir vi sertifisert av DNV GL for å sikre at miljøretningslinjene og målene våre er fullt implementert og blir etterlevd i hele organisa- sjonen. I denne brosjyren er miljømålene, retningslinjene og sertifiseringene våre beskrevet. ISO 9001 ISO 14001 FSC® PEFC™ Svanen CO2-nøytralisering av trykksaker PEFC/09-31-017 SVANEMERKET Trykkeri 5041 0004

6 7 Kvalitets- og miljøstrategi Visjonen vår er utgangspunktet for kvalitets- og miljøstrategien vår samt løpende ESG-initiativer. Visjonen lyder som følger: Miljø og bærekraft har stor betydning for selskapet vårt og for kundene. Vi vil derfor fortsette å være blant de ledende på miljøområdet, og vi vil stå sammen med kunder og leverandører i en felles innsats for å redusere vår påvirkning på miljøet rundt oss med nye miljøtiltak. For å understøtte visjonen vår jobber vi aktivt og fokusert med miljø og kvalitet. Vi kommuniserer åpent om miljø- og kvalitetsforholdene våre og sikrer, via faste prosedyrer, at kvalitets- og miljøstrategien er en innarbeidet del av hverdagen til alle medarbeidere. Vi lever opp til den til enhver tid gjeldende lovgivningen – og gjennom kontinuerlig utvikling og forbedring vil vi arbeide ut fra disse hovedinnsatsområdene: Kvalitet Miljø Arbeidsmiljø Samfunnsansvar Visjon

8 9 1 2 10 4 5 3 6 7 8 9 Vår grafiske CSR-kodeks 6. august 2013 sluttet Stibo Complete seg til den grafiske CSR-kodeksen, som tar utgangspunkt i prinsippene til FNs Global Compact, men er tilpasset grafisk industri. Kodeksen er utformet slik at den gjenspeiler både arbeidstakers og arbeidsgivers overordnede holdning og tilnærming til grafiske selskapers ansvar. Det er et initiativ som fremmer etisk virksom- hetsatferd gjennom hele forsyningskjeden. For Stibo Complete resulterer de 10 prinsippene i følgende forpliktelser: FN Global Compacts prinsipper Vi støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter innenfor selskapets innflytelsesområde. Vi sørger for at selskapet ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene. Vi motarbeider alle former for korrupsjon, inkludert økonomisk utnyttelse og utpressing. Vi støtter avskaffelse av alle former for tvangsarbeid. Vi støtter effektiv avskaffelse av barnearbeid. Vi opprettholder organisasjonsfrihet og anerkjenner arbeidstakeres rett til kollek- tive forhandlinger. Vi støtter avvikling av diskriminering i arbeids- og ansettelsesforhold. Vi støtter føre-var-prinsippet når det gjelder miljøutfordringer. Vi tar initiativ til å fremme større miljøansvar. Vi oppfordrer til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Antikorrupsjon Miljø Arbeidstakerrettigheter Menneskerettigheder

10 11 Stibo Complete og FNs bærekraftsmål I Stibo Complete jobber vi med fire av FNs bærekraftsmål og definerte delmål. De utvalgte bærekraftsmålene er innarbeidet i ledelsessystemet vårt, og vi støtter innsatsen med relevante sertifiseringer når det er mulig. Det sikrer at vi har en løpende oppsamling og en høy grad av gjennomsiktighet.

12 13 FNs delmål 7.3: Innen 2030 skal forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis gå dobbelt så fort. Vi har som mål å forbedre energieffektiviteten kontinuerlig i virksomheten og produksjonen vår. Vi har lang tradisjon for å jobbe med energioptimalisering og investerer massivt i energiforbedrende tiltak. Vi har innført kartlegging og kontinuerlig overvåking av energiforbruket vårt – dels for å kontrollere det og dels for å identifisere muligheter for ytterligere optimaliseringer. Sertifisering som støtter innsatsen Stibo Complete er miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi gjennomfører løpende energigjennomgang i virksomhetene våre som fastlagt i ISO 50001 (avsnitt 4.4). FNs delmål 12.4: Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, skal det oppnås en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord skal reduseres betydelig for å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet. Vi har som mål at vi løpende vil forbedre miljøprestasjonen i selskapet vårt og i de produktene vi produserer. Miljøarbeidet vårt tar utgangspunkt i den nyeste kunnskapen om miljøbelastningen i produktenes livssyklus. Miljømerket Svanen, som stiller relevante krav til hele livssyklusen til et produkt, støtter innsatsen vår. Gjennom miljøstyringssystemet vårt overvåker vi påvirkningen vi har på miljøet, utarbeider årlige miljøregnskap og fastsetter mål for kontinuerlige forbedringer. Sertifiseringer som støtter innsatsen Stibo Complete er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har lisens til å merke trykksaker med Svanen. FNs delmål 12.5: Innen 2030 skal avfallsmengden reduseres betydelig gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Vi arbeider målrettet for å redusere materialavfall – både i produksjonen og senere ved å gjenbruke utrangerte produkter. Miljømerket Svanen stiller krav til både avfallsmengden og gjenutnyttelsesgraden til de trykte produktene etter bruk. Sertifiseringer som støtter innsatsen Stibo Complete er miljø- serti-fisert i henhold til ISO 14001, og vi har lisens til å merke trykksaker med Svanen. FNs delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå. Vi utarbeider et klimaregnskap årlig der vi evaluerer utslippet av klimagasser – og prioriterer innsatsen for forbedringer. Ved hjelp av ClimaCalc jobber vi med optimalisering i leverandørkjeden – og vi gir kundene våre råd i valget av de mest optimale papirkvalitetene. Sertifisering som støtter innsatsen Stibo Complete er ClimateCalcTM-sertifisert. FNs delmål 15.2: Innen 2020 fremme en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå. Vi tilbyr kundene å FSC®- eller PEFCTM-sertifisere trykksakene deres – med henblikk på å dokumentere at materialet stammer fra ansvarlig skogsdrift. Sertifiseringer som støtter innsatsen Selskapet vårt er FSC- og PEFC-sporbarhetssertifisert. REN ENERGI TIL ALLE ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON STOPPE KLIMAENDRINGENE LIVET PÅ LAND

15 14 Omtanke for miljøet er en del av vårt DNA Siden 1993 har Stibo Complete jobbet med å optimalisere prosesser og ressursbruk for å sikre at miljøavtrykket vårt er så lite som mulig. Så for oss er omsorg for miljøet ikke noe nytt. Det er en del av vårt DNA, den måten vi tenker og driver forretninger på. Og sånn skal det fortsette å være. Complete Care I løpet av tre år har vi redusert CO2-utslippet vårt med 17 % På ett år har vi redusert strømforbruket tilsvarende ett års forbruk for 435 eneboliger I løpet av ett år har vi gjenbrukt 17 213 tonn papir På 5 år har vi redusert materialavfallet vårt med 18 % På ett år har vi redusert forbruket av gass og fjernvarme tilsvarende ett års forbruk for 143 eneboliger

16 17 1996 1996 2000 2009 2011 2011 2016 2016 2020 2013 Stibo Completes miljøsertifiseringer og miljømerker Miljø og bærekraft har stor betydning for selskapet vårt og for kundene. Vi vil være ledende på miljøområdet og stå sammen med kunder og leverandører i en felles innsats for å redusere miljøpåvirkningen vår. Siden 1993 har Stibo Complete jobbet intenst med å optimalisere prosesser og ressursbruk for å sikre at miljøavtrykket vårt er så lite som mulig. Vi fikk vår første miljøsertifisering i 1996. ISO 14001 Svanemerket FSC® Klimasertifisert PEFCTM ClimateCalc Grafisk CSR-kodeks ISO 14001-multi-site ISO 9001 Ecovadis

19 FSC-C012075 PEFC/09-31-017 18 Det får du med våre sertifiseringer Svanemerket I 1996 var Stibo Complete blant de første i Norden til å oppnå Svanemerket, noe som stiller strenge krav til kjemikaliene og forbruksvarene vi bruker. Svanemerket står inne for: • Strenge miljøkrav i alle faser av produktets livssyklus. • Strenge krav til bruk av kjemikalier. • Løpende innstramminger som følge av ny viten og utvikling. • Produktspesifikk sertifisering og kontroll. Selv om Svanemerket har eksistert i flere tiår, betyr ikke det at sertifiseringen er foreldet. Tvert imot har standarden blitt langt strengere med tiden. Svanemerket er din garanti for at trykksakene gir minimal miljøbelastning. Vår kombinasjon av ISO 14001 og Svanemerket sikrer full kontroll over miljøpåvirkningen til både hvert enkelt produkt og virksomheten som helhet. FSC FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål å fremme en miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig drift av skogbrukene. FSC-merket sikrer at materialforbruket til trykksaken bidrar til et godt forvaltet og miljøvennlig skogbruk. Stibo ble i 2000 FSC-sertifisert som verdens første heatset-trykkeri. PEFC PEFC er skogindustriens eget sertifiseringssystem, som har til formål å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig drift av skogbrukene. PEFC er en sporbarhetssertifisering som sikrer at materialforbruket til PEFC-sertifiserte trykksaker kan følges gjennom hele bearbeidingskjeden fra skogen til forbrukeren. Stibo ble PEFC-sertifisert første gang i 2011. ISO 14001 ISO 14001 er et miljøstyringssystem som sikrer en systematisk innsats for å redusere virksom- hetens miljøbelastning. Alle medarbeidere involveres i dette miljøstyringssystemet, og alle må følge prosedyrene som er en del av systemet. Vårt ISO 14001-system tar hensyn til både miljøet rundt oss og arbeidsmiljøet internt i virksomheten. Stibo ble første gang ISO 14001-sertifisert i 1997. CO2-nøytralisering Stibo Complete har som det første danske trykkeriet oppnådd sertifisering for bruk av klimaberegningsverktøyet «ClimateCalc», som kan regne ut klimabelastningen til en trykksak. Med ClimaCalc kan vi gi kundene våre råd ved bl.a. valg av papir som kan redusere trykksakens CO2-utslipp. Deretter, basert på Climate-Calc-kalkulatoren, tilbyr vi også å klimanøytralisere trykksaken. EcoVadis bronsemedalje I 2020 resulterte EcoVadis’ undersøkelse av Stibo Complete i en flott bronsemedalje, som er et uttrykk for at Stibo Complete ligger blant topp 50 av de virksomhetene som er vurdert av EcoVadis. EcoVadis er et internasjonalt anerkjent og uavhengig CSR-vurderingsbyrå som vurderer virksomheters CSR-aktiviteter på bakgrunn av 21 kriterier på tvers av fire hovedområder: Miljø Gode arbeidsforhold Etisk forretningsansvar Etiske og bærekraftige innkjøp PEFC/09-31-017 SVANEMERKET Trykkeri 5041 0004

Vårt papir stammer fra ansvarligt skogbruk

23 22 Et godt arbeidsmiljø har høy prioritet hos Stibo Complete. Vi vil til enhver tid kunne tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne – både innenfor den grafiske industrien, utvikling av programvare og løsninger til Master Data Management, distribusjon av digitalt og trykt innhold, samt programvare til produksjon av maskiner. Vi legger vekt på å skape attraktive rammer til medarbeiderne våre – som skal ha de beste forutsetningene for å utføre oppgavene sine. Hos Stibo Complete har vi en bred sammensetning av medarbeidere og innretter bl.a. lokalene våre i henhold til gjeldende regler. I tillegg får medarbeiderne våre en rekke tilbud: helseforsikring, pensjons- og forsikringsordninger, mosjon og sosiale aktiviteter. Antikorrupsjon Stibo Complete tar avstand fra korrupsjon og tolererer ikke bestikkelser eller annen uetisk atferd. De vesentligste risikoene på området vurderes å være knyttet til innkjøp og investeringer. I konsernets selskaper er det etablert en varslerordning slik at bekymringer vedrørende eventuelle ulovlige aktiviteter eller alvorlige overtredelser av interne retningslinjer kan rapporteres anonymt av medarbeiderne. Varslerordningen kommuniseres kontinuerlig til konsernets medarbeidere. Arbeidsmiljø

NO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=