Stibo ESG

Stibo Complete ligger i framkant i kampen för miljön Som fondägt bolag har vi skyldigheter inte bara mot oss själva utan framför allt gentemot våra anställda, våra kunder, vår omvärld och vår miljö. Vi bryr oss om det fotavtryck vi sätter på vår omgivning och leder därför kampen för att ta hand om miljön. Stibo Complete är Nordens största tryckeri och vi är medvetna om det ansvar som det innebär. Vi har funnits i mer än 225 år och vill gärna finnas minst lika länge till. Det ska vår planet också. I denna broschyr får du en överblick över Stibo Completes värderingar, initiativ och exempel på våra åtgärder inom fokusområdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har arbetat inom alla dessa områden under många år och vi avser att fortsätta arbeta med flera initiativ som kommer att gynna våra kunder, medarbetare och andra intressenter. Søren Henriksen CEO Stibo Complete Innehåll 3 Förord 4 Miljö, kvalitet och ESG 6 Kvalitets- och miljöstrategi 8 Grafisk CSR-uppförandekod 10 FN:s globala mål 14 Complete Care 16 Miljöcertifieringar 22 Arbetsmiljö

4 Miljö, kvalitet och ESG Stibo Complete är ett av de tryckerier/förlag i Danmark som har flest miljöcertifieringar. Vi var med från början och har 25 års erfarenhet av miljöledning. Våra olika certifieringar är konkreta bevis på att hela vår produktion uppfyller gällande miljökrav – och vår ISO 14001-certifiering innebär att det ständigt ställs stränga krav på att vi förbättrar oss. Varje år certifieras vi av DNV GL för att säkerställa att vår miljöpolitik och våra miljömål implementeras fullt ut och efterlevs inom hela organisationen. I denna folder går vi igenom företagets mål, politik och certifieringar avseende miljön. Miljö och kvalitet ISO 9001 ISO 14001 FSC® PEFC™ Svanen CO2-neutralisering av trycksaker SVANENMÄRKET Tryckeri 5041 00004 PEFC/09-31-017

6 7 Kvalitets- och miljöstrategi Vår vision är utgångspunkten för vår kvalitets- och miljöstrategi samt löpande ESG-initiativ. Vår vision lyder: Miljö och hållbarhet är väldigt viktigt både för vårt företag och för våra kunder. Vi kommer därför att fortsätta vara bland de ledande inom miljö- området, och stå tillsammans med våra kunder och leverantörer i ett gemensamt arbete för att minska vår påverkan på den omgivande miljön med nya miljöåtgärder. För att stödja vår vision arbetar vi aktivt och fokuserat med miljö och kvalitet. Vi kommunicerar öppet om våra miljö- och kvalitetsförhållanden och säkerställer genom fasta rutiner att kvalitets- och miljöstrategin är en integrerad del av alla medarbetares vardag. Vi följer alltid gällande lagstiftning – och med kontinuerlig utveckling och förbättring arbetar vi utifrån följande huvudområden: Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Samhällsansvar Vision

8 9 1 2 10 4 5 3 6 7 8 9 Vår grafiska CSR-uppförandekod Den 6 augusti 2013 anslöt sig Stibo Complete till den grafiska CSR-uppförandekoden som bygger på FN:s Global Compact-principer men som är anpassad till den grafiska branschen. Uppförandekoden är utformad för att återspegla både arbetstagarens och arbetsgivarens övergripande inställning och tillgång till grafiska företags ansvar. Det är ett initiativ som främjar etiskt företagande i hela leverantörskedjan. De tio principerna innebär för Stibo Complete följande åtaganden: FN:s Global Compact-principer Vi stöder och respekterar skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter inom de områden som företaget har inflytande över. Vi säkerställer att företaget inte bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi motsätter oss alla former av korruption, inklusive ekonomiskt utnyttjande och utpressning. Vi stöder avskaffandet av alla former av tvångsarbete. Vi stöder ett effektivt avskaffande av barnarbete. Vi upprätthåller organisationsfriheten och erkänner arbetstagarnas rätt till kollektiva förhandlingar. Vi stöder avskaffandet av diskriminering i arbets- och anställningsförhållanden. Vi stöder försiktighetsprinciper avseende miljömässiga utmaningar. Vi tar initiativ till att främja ett större miljöansvar. Vi efterlyser utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Antikorruption Miljö Arbetsrätt Mänskliga

10 11 Stibo Complete och FN:s globala mål På Stibo Complete arbetar vi med fyra av FN:s mål för hållbar utveckling och definierade delmål. De utvalda globala målen för hållbar utveckling är inarbetade i vårt ledningssystem och vi stöder insatserna med relevanta certifieringar när det är möjligt. Detta säkerställer att vi har en löpande avstämning och en hög grad av transparens.

12 13 FN:s globala mål 7.3: Fram till 2030 måste den globala takten för att förbättra energieffektiviteten fördubblas. Det är vårt mål att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet och produktion. Vi har en lång tradition av att arbeta med energioptimering och satsar stort på energiförbättrande initiativ. Vi har infört kartläggning och kontinuerlig övervakning av vår energiförbrukning – dels för att kontrollera den och dels för att identifiera möjligheter till ytterligare optimeringar. Certifiering som stöder insatsen Stibo Complete är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi genomför kontinuerliga energibesiktningar i våra företag enligt definitionen i ISO 50001 (avsnitt 4.4). FN:s globala mål 12.4: Senast 2020 måste en miljövänlig hantering av kemikalier och avfall under hela deras livscykel uppnås i enlighet med de överenskomna internationella ramvillkoren, och deras utsläpp till luft, vatten och mark måste reduceras avsevärt för att minska deras negativa inverkan på människors hälsa samt miljön. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestandan i vårt företag och i de produkter vi tillverkar. Vårt miljöarbete bygger på den senaste kunskapen om produkternas miljöpåverkan. Miljömärkt Svanen som ställer relevanta krav på produktens hela livscykel stöder våra ansträngningar. Genom vårt miljöledningssystem övervakar vi vår miljöpåverkan, utarbetar årliga miljöräkenskaper och sätter upp mål för löpande förbättringar. Certifieringar som stöder insatsen Stibo Complete är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har licens för märkning av trycksaker med Svanen. FN:s globala mål 12.5: Före år 2030 måste mängden avfall ha minskats avsevärt genom förebyggande, reduktion, återvinning och återanvändning. Vi arbetar målmedvetet för att minska materialavfallet – både i produktionen och därefter genom att återvinna uttjänta produkter. Miljömärkt Svanen ställer både krav på mängden avfall och på återanvändbarheten av de tryckta produkterna efter användning. Certifieringar som stöder insatsen Stibo Complete är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi har licens för märkning av trycksaker med Svanen. FN:s globala mål 13.2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i nationell politik, strategier och planering. Vi förbereder årligen en klimatredovisning där vi utvärderar utsläppen av växthusgaser – och prioriterar vårt förbättringsarbete. Med hjälp av ClimateCalc arbetar vi med optimering i leverantörskedjan – och vi ger våra kunder rådgivning i valet av de mest optimala papperskvaliteterna. Certifiering som stöder insatsen Stibo Complete är ClimateCalcTM-certifierade. FN:s globala mål 15.2: Att senast 2020 främja en hållbar förvaltning av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa förstörda skogar och avsevärt öka beskogningen och skogsplanteringen globalt. Vi erbjuder våra kunder att FSC®- eller PEFCTM- certifiera deras trycksaker – med avsikt att dokumentera att materialet kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Certifieringar som stöder insatsen Vårt företag är FSC- och PEFC-spårbarhetscertifierat. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

15 14 Omtanke om miljön är en del av vårt DNA Sedan 1993 har Stibo Complete arbetat med att optimera processer och resursförbrukning för att säkerställa att vårt fotavtryck på planeten blir så skonsamt som möjligt. För oss är omsorgen om miljön därför inget nytt. Det är en del av vårt dna, vårt sätt att tänka och driva vårt företag. Och så kommer det även att vara i framtiden. Under loppet av tre år har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 17% På ett år har vi minskat vår elförbrukning motsvarande den årliga förbrukningen av 435 fristående hus Under ett år har vi återvunnit 17 213 ton papper På fem år har vi minskat vårt materialavfall med 18 % På ett år har vi minskat vår förbrukning av gas och fjärrvärme motsvarande den årliga förbrukningen av 143 fristående hus Complete Care

16 17 1996 1996 2000 2009 2011 2011 2016 2016 2020 2013 Stibo Completes miljöcertifieringar och miljömärkningar Miljö och hållbarhet är väldigt viktigt för både vårt företag och för våra kunder. Vi vill vara ledande inom miljöområdet och tillsammans med våra kunder och leverantörer gemensamt arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Sedan 1993 har Stibo Complete arbetat intensivt med att optimera processer och resursförbrukning för att säkerställa att vårt fotavtryck på planeten blir så skonsamt som möjligt. Vi fick vår första miljöcertifiering 1996. ISO 14001 Svanen-märkningen FSC® Klimatcertifierade PEFCTM ClimateCalc CSR-uppförandekod ISO 14001-multi-site ISO 9001 Ecovadis

19 FSC-C012075 PEFC/09-31-017 18 ISO 14001 ISO 14001 är ett miljöledningssystem som säkerställer en systematisk insats för att minska företagets miljöpåverkan. Alla medarbetare är involverade i detta miljöledningssystem, och alla måste följa de rutiner som är en del av systemet. Vårt ISO 14001-system tar hänsyn till både den omgivande miljön och arbetsmiljön internt inom företaget. Stibo blev ISO 14001-certifierade första gången 1997. CO2-neutralisering Stibo Complete har som första danska tryckeri certifierats för användning av klimatberäkningsverktyget ClimateCalc som räknar ut klimatbelastningen för en trycksak. Med ClimateCalc kan vi ge råd till våra kunder om bland annat val av papper som kan minska trycksakens koldioxidutsläpp. Därefter, baserat på Climate-Calc-kalkylatorn, erbjuder vi oss dessutom att klimatneutralisera trycksaken. EcoVadis bronsmedalj Under 2020 resulterade EcoVadis studie av Stibo Complete i en härlig bronsmedalj som är en indikation på att Stibo Complete rankas bland de 50 bästa av de företag som rankas av EcoVadis. EcoVadis är ett internationellt erkänt och oberoende analysföretag som bedömer företagens CSR-verksamhet utifrån 21 kriterier inom fyra huvudområden: Miljö Goda arbetsvillkor Etiskt affärsansvar Etiska och hållbara inköp Vad du får med våra certifieringar Svanen-märkningen 1996 var Stibo Complete bland de första i Norden att få använda Svanenmärkningen som ställer höga krav på våra kemikalier och förbrukningsvaror. Svanenmärkningen står för: • Strikta miljökrav i alla skeden av produktens livscykel. • Stränga krav på användningen av kemikalier. • Pågående åtstramningar mot bakgrund av den senaste kunskapen och utvecklingen. • Produktspecifik certifiering och kontroll. Även om Svanen-märkningen har funnits i flera decennier betyder det inte att det är en föråldrad certifiering. Den har tvärtom blivit ännu viktigare med tiden. Svanen-märket är din garanti för att trycksakens belastning på miljön är minimal. Vår kombination av ISO 14001 och Svanen-märkningen säkerställer att vi har full kontroll över både den enskilda produktens och företagets totala miljöpåverkan. FSC Forest Stewardship Council (FSC®) syftar till att främja en miljömässig, social och ekonomiskt ansvarsfull drift av skogsbruken. FSC-märkningen säkerställer att trycksakens materialförbrukning bidrar till ett väl förvaltat och miljövänligt skogsbruk. Stibo blev år 2000 FSC-certifierade som världens första heatsettryckeri. PEFC PEFC är skogsindustrins eget certifieringssystem som syftar till att främja en miljömässig, social och ekonomiskt ansvarsfull drift av skogsbruken. PEFC är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att materialförbrukningen för PEFC-certifierade trycksaker kan följas genom hela förbearbetningskedjan från skogen till konsumenten. Stibo blev PEFC-certifierade första gången 2011. SVANENMÄRKET Tryckeri 5041 00004 PEFC/09-31-017

Vårt papper kommer från ansvarsfullt skogsbruk

23 22 Arbetsmiljö En god arbetsmiljö har hög prioritet hos Stibo Complete. Vi kommer alltid att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna – både inom den grafiska branschen, utveckling av mjukvara och lösningar för Master Data Manage- ment, distribution av digitalt och tryckt innehåll samt mjukvara för tillverkning av maskiner. Vi lägger stor vikt vid att skapa attraktiva ramar för våra medarbetare – som ska ha de bästa förutsättningarna för att utföra sina arbetsuppgifter. På Stibo Complete präglas personalstyrkan av mångfald och vi inreder bland annat våra lokaler enligt gällande regler. Dessutom erbjuder vi en mängd förmåner till våra anställda: sjukförsäkring, pensions- och försäkringssystem, motion och sociala aktiviteter. Antikorruption Stibo Complete fördömer korruption och tolererar inte mutor eller annat oetiskt beteende. De största riskerna på detta område bedöms vara relaterade till inköp och investeringar. Vi har inom koncernens företag etablerat ett visselblåsarprogram så att de anställda anonymt kan rapportera farhågor om illegal verksamhet eller allvarliga överträdelser. Visselblåsarprogrammet kommuniceras kontinuerligt till koncernens anställda.

SV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=